ฝึกอบรม Perl for Data Manipulation ให้กับธนาคารออมสิน
Submitted by webmaster on Tue, 04/11/2006 - 17:01

วันที่ 10-11 เมษายน 2549 บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Perl for Data Manipulation โดยมีนักวิจัย 2 ท่านจากสำนักวิจัยและพัฒนา, ธนาคารออมสิน เข้าร่วมฝึกอบรมที่ห้องฝึกอบรมของบริษัทฯ

เนื้อหาของการฝึกอบรม เน้นการปฏิบัติจริงผสมผสานกับทฤษฏี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จริงและนำไปใช้งานได้. สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมจะเป็นการเขียนโปรแกรม Perl บนระบบปฏิบัติ Windows XP. สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการฝึกอบรมได้แก่